Przy zastosowaniu tej metody można suszyć maszyny elektryczne wszystkich typów. Stosujemy ją przede wszystkim wtedy, gdy z jakichkolwiek względów nie możemy uruchomić maszyny i rozporządzamy źródłem niskiego* napięcia o dostatecznym natężeniu prądu. Ponieważ przy tej metodzie suszenia maszyna jest nieruchoma, prmotoren-090zeto pogarsza to warunki chłodzenia w porównaniu z warunkami suszenia maszyny wirującej. Z tego powodu prąd konieczny do suszenia powinien być znacznie mniejszy od prądu znamionowego i przy suszeniu maszyn budowy otwartej nie powinien przekraczać 50?70°/o prądu znamionowego. Należy koniecznie pamiętać, że przy suszeniu prądem stałym, aby uniknąć przebicia izolacji nie należy wyłączać prądu za pomocą wyłącznika nożowego lub wyłącznika samoczynnego; wyłączanie prądu wykonujemy przez stopniowe obniżanie napięcia doprowadzanego. (więcej…)

 
W

Pomiar luzów łożyskowych

On Marzec 4, 2015, in regulacja wentylatora, by admin

Pomiar luzu pomiędzy górną częścią panwi łożyskowej a szyjką wału zwykle wykonujemy za pomocą odcinków drutu ołowianego o średnicy rzędu 1,0 mm i długości 40?60 mm. Kawałki drutu układamy w miejscu podziału panewki z obydwóch stron, a także na wale, jak to przedstawia rysunek 3,a. Następnie wkładamy górną część panewki łożyskowej, pokrywę łożyskową i zakręcamy śruby; w wyniku tej operacji ołowiane druty zostają spłaszczone i na podstawie ich grubości zmierzonej za pomocą śruby mikrometrycznej, możemy określić górny luz pomiędzy szyjką wału a górną częścią panewki łożyskowej. Luzy te ax i a2 w płaszczyznach Ai A1 i A2 A2 będą odpowiednio równe. Pomiędzy pokrywą łożyskową a górną częścią panewki powinien być luz nie większy niż 0,05 mm. Luz ten możemy okrmotoren-016eślić za pomocą takich samych odcinków ołowianego’ drutu, ułożonych pomiędzy pokrywą łożyskową a górną częścią panewki oraz w płaszczyźnie podziału pomiędzy górną pokrywą łożyskową a stojakiem . Luzy łożyskowe powinny odpowiadać danym zakładu wytwórczego. W tym przypadku, gdy nie dysponujemy tymi danymi, wówczas można kierować się niektórymi niżej przedstawionymi wskazaniami. Przy określeniu wymaganych wartości luzów łożyskowych należy zwrócić uwagę, że zgodnie z hydrodynamiczną teorią smarowania przy zwiększeniu luzu w porównaniu do wymaganej wartości przy przyjętych warunkach pracy łożyska, maleje siła nośna klina smarowego i maleje również grubość warstwy smaru. Takie warunki pracy zmniejszają obciążalność łożyska i powiększają straty tarciowe. Z tego powodu przy niedużych prędkościach obrotowych szyjek wału, tj. w maszynach wolnobieżnych, dajemy luz mniejszy niż w maszynach szybkobieżnych, ponieważ w tym przypadku do otrzymania niezbędnej siły nośnej klina smarowego potrzebny jest mniejszy luz, przy czym im większe jest obciążenie szyjki, tym luz powinien być mniejszy. Przy dużych prędkościach szyjek warunki do wytwarzania się klina smarowego są bardziej sprzyjające i z tego powodu w łożyskach maszyn szybkobieżnych możemy robić większe luzy niż w łożyskach maszyn wolnobieżnych. (więcej…)

 

Silniki asynchroniczne wrażliwe są szczególnie na następujące zakłócenia elektryczne:

  1. a) wahania napięcia w sieci; każdorazowe obniżenie się napięcia powoduje znaczne obniżenie się momentu rozruchowego silnika i zwiększenie natężenia prądu płynącego przez silnik, co z kolei wywołuje zwiększone nagrzewanie silnika, a w niektórych przypadkach powoduje zadziałanie zabezpieczeń nadmiarowych (cieplnych). Podwyższenie się napięcia w sieci, jakkolwiek polepsza warunki rozruchowe silnika, to jednak prowadzi również do przegrzania silnika wskutek wzrostu indukcji magnetycznej i znacznego zwiększenia prądu;
  2. b) przerwę jednej fazy na dopływie silnika, która powoduje, że silnik sam nie rusza z miejsca; jeżeli przerwa nastąpiła w czasie pracy,

motoren-106V silnik pracuje dalej, lecz z obniżoną mocą i zwiększonym natężeniem prądu w pozostałych dwóch fazach. Jeśli zaś nastąpi przerwa w jednej fazie obwodu wirnika (połączenie wirnika z opornikiem), spowoduje to dłuższy rozruch silnika, przy czym silnik rozwija niepełne obroty;

  1. c) zły stan styków lub uszkodzenie poszczególnych elementów opornika, jak również błędy w schemacie połączeń, które powodują przy rozruchu nierównomierny wzrost obrotów i momentu silnika oraz duże wahania natężenia prądu;
  2. d) zwarcia w uzwojeniu wirnika powodujące zwykle gwałtowny wzrost natężenia prądu i zadziałanie zabezpieczeń nadmiarowych;
  3. e) zwarcia między zwojowe w stojanie charakteryzujące się nierówno-miernym prądem w poszczególnych fazach i silnym nagrzewaniem się uzwojeń oraz bezpośrednie zwarcie powodujące zadziałanie zabezpieczeń nadmiarowych.

(więcej…)

 
W

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

On Marzec 1, 2015, in regulacja wentylatora, by admin

Do zasilania instalacji oświetleniowej i grzejnej na urządzeniach dźwigowych wykorzystuje się sieć siłową. Jeżeli napięcie zasilające urządzenie dźwigowe wynosi 220 V, instalację oświetleniową podłącza się bezpośrednio do przewodów siłowych przez odpowiednie zabezpieczenie. OLYMPUS DIGITAL CAMERANatomiast przy zasilaniu urządzeń prądem trójfazowym o napięciu 380 V zachodzi konieczność zainstalowania dla oświetlenia transformatora obniżającego napięcie z 380 na 220 lub 110 V, gdyż przewód zerowy z reguły nie jest doprowadzony do większości urządzeń dźwigowych, zwłaszcza do żurawi i przenośników węglowych, a użycie konstrukcji stalowej urządzenia jako przewodu zerowego jest stosownie do przepisów PBUE wzbronione. (więcej…)

 
W

ŻURAW-KOPARKA TYPU KE-401

On Marzec 1, 2015, in energoelektronika, by admin

Żuraw-koparka typu KE-401 Warszawskich Zakładów Budowy Urządzeń Przemysłowych im. L. Waryńskiego jest zmontowana na podwoziu kołowym. Jest to urządzenie uniwersalne, które może mieć różne zastosowanie. inverter-053A więc może pracować jako koparka z łyżką przedsiębierną lub z osprzętem zgarniakowym. Może pracować z chwytakiem do przenoszenia materiałów sypkich albo jako żuraw ze zbloczem hakowym do prac montażowych lub przenoszenia ciężarów skupionych. Udźwig maksymalny Q = 4800 kG przy wysięgu 2,5 mierzonym od osi obrotu. W miarę zwiększania wysięgu udźwig proporcjonalnie zmniejsza się wg tabeli udźwigów umieszczonej na żurawiu. Żuraw-koparka typu KE-401 jest w pewnym stopniu podobny do omawianych wyżej żurawi samojezdnych, z tą różnicą, że napęd jazdy żurawia otrzymuje się za pomocą dwóch silników elektrycznych, nie zaś od silnika spalinowego ? jak na poprzednio opisanych żurawiach. Żuraw posiada pięć mechanizmów napędzanych silnikami elektrycznymi, które zasilane są z własnej prądnicy trójfazowej, napędzanej silnikiem spalinowym, lub mogą być zasilane z sieci energetycznej o napięciu 3 X 380 V z przewodem zerowym . Poszczególne mechanizmy wyposażone są w następujące silniki: (więcej…)

 

Mechanizmy dźwigowe wykonują ruchy ograniczone ich skrajnym położeniem. Skrajne położenia mechanizmów nie powinny być nigdy przekroczone ze względu na bezpieczeństwo pracy żurawi. Na przykład wózek na bramie może jeździć tylko od zderzaka do zderzaka, hak podnoszenia może dojść tylko do koła linowego, wysięgnik ma położenie maksymalne i minimalne. inverter-048Operator żurawia powinien zatem wyłączyć silnik przed dojściem mechanizmu do skrajnego położenia z pozostawieniem rezerwy na hamowanie. Jednak może się zdarzyć, że operator z tych czy innych przyczyn przeoczy moment, gdy należy wyłączyć silnik. W takich przypadkach może nastąpić uszkodzenie mechanizmu, a nawet katastrofalny wypadek. Dla zapobieżenia temu mechanizmy są wyposażone w wyłączniki krańcowe, których zadaniem jest samoczynne wyłączenie silnika napędowego przed dojściem mechanizmu do skrajnego położenia. Wyłącznik krańcowy jest ściśle uzależniony od mechanizmu dźwigowego i otrzymuje od niego napęd przez przekładnię dowolnej konstrukcji. (więcej…)

Tagged with:  

Przy zasilaniu urządzeń dźwigowych giętkim przewodem w oponie gumowej konieczne jest zainstalowanie na nabrzeżu ziemnych gniazd wtykowych, które rozmieszcza się wzdłuż szyny pod dźwigowej w odstępach 25?30 m. Przyłącza się je do kabla ziemnego biegnącego ze stacji transformatorowej. Przy większej ilości urządzeń dźwigowych gniazda dzieli się na dwie grupy zasilane na przemian oddzielnymi kablami ziemnymi. Układ ten jest dogodny ze względu na to, że w razie awarii jednego kabla co drugie gniazdo pozostaje nadal czynne. (więcej…)

 

Silniki i aparatura elektryczna żurawi portowych i stoczniowych zasilane są prawie wyłącznie prądem zmiennym. Tylko mała liczba żurawi zasilanych prądem stałym znajduje się jeszcze w eksploatacji, przy czym są one zasilane z sieci prądu zmiennego za pośrednictwem stacji prostowniczej. Zasilanie żurawi prądem stałym lub zmiennym zależy od rodzaju prądu stosowanego w sieci energetycznej oraz od warunków pracy danego urządzenia. inverter-038W sieciach energetycznych stosowany jest powszechnie prąd zmienny, który ma szereg cennych zalet, jak np. możność transformacji na dowolne napięcia, co ułatwia przesyłanie energii na znaczne odległości, i możność stosowania prądu trójfazowego, co daje znaczne oszczędności na przekrojach przewodów oraz umożliwia znaczne uproszczenie budowy aparatury elektrycznej i silników. Prąd stały stosowany jest celowo w niektórych urządzeniach specjalnych, w których źródłem tego prądu jest zazwyczaj własna prądnica napędzana silnikiem spalinowym.

Prędkość ruchu urządzeń dźwigowych napędzanych prądem stałym można regulować w szerokim zakresie w sposób płynny, czego nie można w sposób bezpośredni osiągnąć przy prądzie zmiennym. (więcej…)

Tagged with:  
W

Sprzęgła w mechanice

On Luty 21, 2015, in mechanika, by admin

Sprzęgła przeciążeniowe

Sprzęgła przeciążeniowe służą do zabezpieczenia elementów napędu oraz urządzenia napędzającego przed uszkodzeniem na skutek zwiększenia momentu obciążenia ponad dopuszczalną wartość. Najczęściej są stosowane sprzęgła cierne, w których moment jest przenoszony przez tarcie, wywołane dociskiem powierzchni ciernych przez sprężynę. Przy przekroczeniu dopuszczalnej wartości tego momentu następuje wzajemny poślizg tarcz sprzęgła.

Sprzęgła jednokierunkowe

Sprzęgła jednokierunkowe służą do przenoszenia momentu z wałka czynnego na wałek bierny tylko w jednym kierunku. Przy zmianie kierunku ruchu lub gdy wałek bierny zacznie obracać się prędzej od wałka czynnego, następuje samoczynne rozłączenie sprzęgła. W sprzęcie elektronicznym najczęściej spotyka się sprzęgła jednokierunkowe cierne, zapadkowe i kłowe.

Sprzęgła jednokierunkowe cierne mają wiele zalet: sprzęgają w dowolnym położeniu kątowym wałków, mają bardzo mały martwy luz kątowy oraz małe opory ruchu jałowego, są proste konstrukcyjnie. Ich wadą jest konieczność dokładnego wykonania elementów oraz gwałtowne sprzęganie, nie nadają się więc do sprzęgania członów o dużej bezwładności, zwłaszcza przy dużych prędkościach kątowych. (więcej…)

 
W

Przekładnie falowe

On Luty 20, 2015, in mechanika, by admin

Zasada pracy przekładni falowej polega na przekazywaniu ruchu na skutek przemieszczania się fali odkształcenia jednego z członów przekładni, wykonanego jako podatny. Najprostsza przekładnia falowa składa się z trzech zasadniczych członów: sztywnej tulei 2, odkształcanego wieńca podatnego oraz generatora 3, wywołującego odkształcanie wieńca. Najczęściej jest stosowany generator dwu falowy, odkształcający okrągły wieniec podatny na owal zbliżony do elipsy. W miejscach największego odkształcenia wieńca (wzdłuż dużej osi elipsy) następuje współpraca powierzchni ?roboczych członu sztywnego i podatnego, wzdłuż małej zaś osi elipsy występuje między tymi członami luz promieniowy. W zależności od charakteru współpracy wieńca podatnego z członem sztywnym rozróżnia się przekładnie falowe cierne, zębate i gwintowe. (więcej…)